Cookies

Polityka prywatności

Polityka prywatności&Polityka cookies

& 1

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Pawła Bogdanowicza prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Paweł Bogdanowicz Przechowalnia Magazyny Samoobsługowe siedzibą w Będzinie, ul. Kościuszki 46, 42-500 Będzin, powiat będziński, woj. śląskie, NIP: 6443275644, REGON: 389352810 oraz prawa osób których dane są przetwarzane (dalej jako Klienci).
 2. Administratorem danych osobowych jest Paweł Bogdanowicz prowadzący działalność gospodarcza pod firmą działalność gospodarcza pod firmą Paweł Bogdanowicz Przechowalnia Magazyny Samoobsługowe siedzibą w Będzinie, ul. Kościuszki 46, 42-500 Będzin, powiat będziński woj. śląskie, NIP: 6443275644, REGON: 389352810 (zwany dalej: „Administratorem”).
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w i ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 4. W celu realizacji wymogów ustawowych Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

& 2

 1. Klient w celu korzystania z formularza kontaktowego udostępnionego przez serwis internetowy  Administratora prowadzony pod adresem https://przechowalnia.com.pl/ (dalej jako Serwis internetowy) oraz skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego dokonuje wyboru ikony wywołującej kontakt z pracownikiem Serwisu internetowego tj. ikony KONTAKT a także wypełnia formularz, w którym wymagane jest podanie adresu e-mail i numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na zainicjowanie przez Administratora kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych w celu przedstawienia oferty lub udzielenia informacji objętych zapytaniem Klienta (w tym w szczególności informacji o rekomendowanych sposobach zabezpieczenia rzeczy ruchomych w celu przechowania).
 2. Podanie danych osobowych w formularzu oraz udzielenie zgody na zainicjowanie przez Administratora kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych w celu przedstawienia oferty, udzielenia informacji oraz problemach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług na rzecz Klienta, w tym do przedstawienia Klientowi oferty, w oparciu o którą może dojść do zawarcia umowy.
 3. Podczas korzystania z Serwisu internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym.
 4. Serwis internetowy nie posiada funkcjonalności umożliwiającej zawarcie pomiędzy Administratorem a Klientem umowy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zawarcie umowy o świadczenie usług przechowania może nastąpić po przedstawieniu Klientowi oferty, w formie bezpośredniego kontaktu lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej Administratora i Klienta, w wyniku wymiany wiadomości mailowych, ale bez wykorzystania funkcjonalności Serwisu internetowego.
 5. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług przechowania wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko;

b)dane adresowe:

 • kod pocztowy i miejscowość;
 • kraj (państwo);
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 c) adres e-mail;

 d) numer telefonu.

W przypadku Klientów będących jednocześnie przedsiębiorcami powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz obligatoryjnie numer NIP, a w przypadku przedsiębiorców działających w formie spółek handlowych również numer wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS i imię oraz nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla nawiązania kontaktu z Klientem przez Administratora oraz wykonania usługi polegającej na przygotowaniu na rzecz Klienta oferty, a także zawarcia umowy w oparciu o przedstawioną ofertę.

7. Klient podając dane osobowe oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:

 • marketingowym (przedstawienia oferty) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda, która w każdej chwili może zostać cofnięta,
 • realizacji usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. umowy, której przedmiotem jest najem powierzchni magazynowej oraz realizacja usługi doradztwa w zakresie optymalizacji sposobów i metod przechowywania rzeczy ruchomych przez Administratora na rzecz danego Klienta, 
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu marketingu usług własnych oraz w celu badania satysfakcji Klientów i określania jakości obsługi, ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • dokonania rozliczeń wynikających z umowy i obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa dla celów podatkowych i rachunkowych jest art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest realizacji obowiązków.

& 3

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, jak i pocztę elektroniczną), świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; 

a po zwarciu umowy najmu powierzchni magazynowej również następującym podmiotom:

 • organy administracji publicznej (Urzędy Skarbowe) – na mocy odpowiednich przepisów prawa, w celu przede wszystkim rozliczenia należności publicznoprawnych z transakcji handlowych;
 • banki – w celu realizacji płatności; 
 • kancelarie prawne i księgowe – w celu obsługi prawno-księgowej zawieranych umów, dochodzenia roszczeń.

& 4

Klienci korzystający z usług Serwisu internetowego nie podlegają profilowaniu.

& 5

 1. Klientowi przysługuje prawo: 
 • dostępu do treści jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
 • żądania ich poprawiania lub sprostowania 
 • żądania ich usunięcia, 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • do przenoszenia danych, 
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

& 6

Dane osobowe Klienta są przechowywane przez następujący okres: 

 1. w przypadku przetwarzania na cele przedstawienia oferty dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to niezbędne dla prawidłowości procesu przetworzenia zapytania i przedstawienia Klientowi oferty, a w każdym przypadku nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
 2. w przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe Administratora, do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
 3. w przypadku przetwarzania na cele związane z wykonaniem zawartej umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,
 4. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu objętym zgodą. Informację o cofnięciu udzielonej zgody można wysłać na adres e-mail: magazynyprzechowalnia@gmail.com

& 7

 1. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Klienta.
 2. Serwis internetowy przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.
 3. Serwis internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:
 • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klienta.
 • cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klienta.
 • Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 • Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu:
 • popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta, jednakże wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych, w tym Serwisu internetowego.
 • Administrator informuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu na urządzeniu Klienta poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 • Informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych wskazane zostały poniżej:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

& 8

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiana Polityki prywatności staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia jej na stronie internetowej. Zmiana Polityki prywatności wywiera wyłącznie skutek na przyszłość.